UC5TzvG96aw0MAIYHPZN4NEg
uchwały

Uchwały – XVIII sesja RM

Lista uchwał podjętych przez zielonogórską Radę Miasta podczas XVIII sesji z dnia 30.06.2015.

1) uchwała nr XVIII.133.2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Zielona Góra za 2014 rok

2) uchwała nr XVIII.134.2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Zielona Góra za 2014 rok

3) uchwała nr XVIII.135.2015 w sprawie absolutorium za 2014 rok dla Prezydenta Miasta Zielona Góra

4) uchwała nr XVIII.136.2015 w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagradzania

5) uchwała nr XVIII.137.2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze

6) uchwała nr XVIII.138.2015 w sprawie zmiany Statutu Miasta Zielona Góra

7) uchwała nr XVIII.139.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra

8) uchwała nr XVIII.140.2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Henryka Sienkiewicza i ul. Strzeleckiej w Zielonej Górze

9) uchwała nr XVIII.141.2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie centrum usługowego przy ul. Wrocławskiej w Zielonej Górze

10) uchwała nr XVIII.142.2015 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „PROMYK” – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze

11) uchwała nr XVIII.143.2015 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników

12) uchwała nr XVIII.144.2015 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do udziału w pracach władz Stowarzyszenia „Lubuskie Trójmiasto”

13) uchwała nr XVIII.145.2015 w sprawie nadania nazw ulicom w Zielonej Górze

14) uchwała nr XVIII.146.2015 w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu miasta

15) uchwała nr XVIII.147.2015 w sprawie nadania statutu Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia w Zielonej Górze

16) uchwała nr XVIII.148.2015 w sprawie przyjęcia do realizacji opracowania pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Zielona Góra na lata 2014-2020”

17) uchwała nr XVIII.149.2015 w sprawie określenia wysokości i warunków udzielenia bonifikat od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz ich najemców

18) uchwała nr XVIII.150.2015 w sprawie zmian opisu granic stałych obwodów głosowania w Mieście Zielona Góra

19) uchwała nr XVIII.151.2015 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Miasta Zielona Góra w referendum ogólnokrajowym

20) uchwała nr XVIII.152.2015 zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2015

21) uchwała nr XVIII.153.2015 zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2015

22) uchwała nr XVIII.154.2015 zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2015

23) uchwała nr XVIII.155.2015 zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra

24) uchwała nr XVIII.156.2015 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych w Zielonej Górze

25) uchwała nr XVIII.157.2015 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych w Zielonej Górze

Share Button

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *