UC5TzvG96aw0MAIYHPZN4NEg
uchwały

Uchwały podjęte na XX sesji Rady Miasta

Uchwały podjęte przez radnych na XX sesji Rady Miasta Zielona Góra kadencji 2015-2018.

1) uchwała nr XX.160.2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zdrojowego w Zielonej Górze

2) uchwała nr XX.161.2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze

3) uchwała nr XX.162.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielanej z budżetu miasta dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze na rok 2015

4) uchwała nr XX.163.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze na rok 2015

5) uchwała nr XX.164.2015 w sprawie przystąpienia do Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020 oraz utworzenia Dziennego Domu „Senior-WIGOR”

6) uchwała nr XX.165.2015 w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Zielonej Górze

7) uchwała nr XX.166.2015 w sprawie statutu Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Zielonej Górze

8) uchwała nr XX.167.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta dla Komunalnego Zakładu Gospodarczego w Zielonej Górze na rok 2015

9) uchwała nr XX.168.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na terenie Miasta Zielona Góra w roku 2015

10) uchwała nr XX.169.2015 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

11) uchwała nr XX.170.2015 w sprawie określenia rodzajów, warunków oraz sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej nauczycielom jednostek oświatowych prowadzonych przez Miasto Zielona Góra,

12) uchwała nr XX.171.2015 w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Mieczysława Karłowicza i ul. Władysława Orkana w Zielonej Górze

13) uchwała nr XX.172.2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Mieczysława Karłowicza i ul. Władysława Orkana w Zielonej Górze wraz z dokumentacją planistyczną,

14) uchwała nr XX.173.2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zielonej Górze – Śródmieście 15 wraz z dokumentacją planistyczną,

15) uchwała nr XX.174.2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strefy Aktywności Gospodarczej w Zielonej Górze wraz z dokumentacją planistyczną,

16) uchwała nr XX.175.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz opłaty za pojemnik

17) uchwała nr XX.176.2015 zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2015

18) uchwała nr XX.177.2015 zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra

19) uchwała nr XX.178.2015 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Zielona Góra za I półrocze danego roku budżetowego

20) uchwała nr XX.179.2015 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Zielona Góra

21) uchwała nr XX.180.2015 w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Zielona Góra

22) uchwała nr XX.181.2015 w sprawie uchwalenia Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego na lata 2015-2020 dla Miasta Zielona Góra i gmin ościennych, które zawarły z Miastem Zielona Góra porozumienia w sprawie wspólnej organizacji transportu publicznego

23) uchwała nr XX.182.2015 w sprawie nadania nazwy rondu w Zielonej Górze

24) uchwała nr XX.183.2015 w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Zielona Góra na lata 2015-2032

25) uchwała nr XX.184.2015 w sprawie uroczystej sesji Rady Miasta Zielona Góra

26) uchwała nr XX.185.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta

Wyniki głosowań podczas sesji.

Wyniki głosowań XX sesji Rady Miasta

Share Button

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *