UC5TzvG96aw0MAIYHPZN4NEg

Pytania radnych XVIII sesja RM

Pytania radnych XVIII sesja Rady Miasta – 30 czerwca 2015 r.

 

Radny p. Piotr Barczak:

 1. Proszę o sprawdzenie, kto jest właścicielem terenu – wyjazd z parkingu przy ulicy Kożuchowskiej pomiędzy Państwową Strażą Pożarną a sklepem Biedronka. Jest tam bardzo dużo chaszczy i trudno jest z stamtąd wyjechać. Stanowi to zagrożenie dla poruszających się ulicą Kożuchowską i dla wyjeżdżających z tego parkingu. Wydaje mi się, że oprócz przycięcia rosnących tam krzewów, można ustawić lustro, które poprawi bezpieczeństwo.
 2. Ulica Działkowa – wyjazd nie bezpośrednio z ulicy Krętej, ale na wysokości sięgacza, którym m.in. dojeżdża się do niepublicznego przedszkola, żłobka i budynków mieszkalnych. Tam również są bujne krzewy i drzewa, które zasłaniają wyjazd i stwarzają niebezpieczeństwo.
 3. Przystanek autobusowy mini pętla przy ul. Osadniczej – Objazdowej. Jest tam tylko zadaszenie. Mieszkańcy zwracają uwagę, że przydałoby się wymienić zadaszenie na wiatę, która ochroni oczekujących pasażerów przed deszczem.

Radny p. Mirosław Bukiewicz:

 1. Czy Prezydent jest wstanie określić, kiedy w okolicach centrum Zielonej Góry powstaną przynajmniej dwa parkingi wielopoziomowe, które mogą przyczynić się do ożywienia naszej starówki? Brak możliwości parkowania w okolicach centrum miasta, spowodowane zajęciem wszystkich miejsc parkingowych przez auta osób pracujących w centrum, jest jedną z przyczyn stagnacji na naszej starówce. Do takich wniosków doszedłem po rozmowach z ludźmi, którzy prowadzą działalność gospodarczą i widzą to, jako jeden z głównych problemów. W godzinach pracy, w okolicach centrum, nie ma gdzie zaparkować. Chciałbym, żeby Prezydent wziął to pod uwagę.
 2. Chcę zgłosić ubytek, co najmniej 6 płyt chodnikowych w chodniku na początku ulicy Alei Słowackiego od strony ulicy Strzeleckiej. Brak tych płyt może być przyczyną kontuzji pieszego. Proszę, więc o uzupełnienie brakujących płyt. Chcę również zaproponować przegląd stanu nawierzchni pozostałych chodników w mieście lub zainicjować przez media akcję „Zgłoś uszkodzony chodnik”.
 3. Odczytał interpelację zgłoszoną na piśmie: „1. Czy znane są prezydentowi przyczyny likwidacji podmiotów gospodarczych w handlu i usługach? Sektor prywatny województwa lubuskiego charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem. Zdecydowanie dominują podmioty zatrudniające do 10 osób. Dominuje działalność prowadzona przez osoby fizyczne. Największą liczbę stanowią przedsiębiorstwa z czterech sektorów gospodarki i tak: handel – usługi i tu tendencja jest malejąca, obsługa nieruchomości, transport, magazynowanie, łączność budownictwo. W Zielonej Górze również dominuje sektor handlowo-usługowy, następnie produkcja artykułów spożywczych, napoi alkoholowych, architektury ogrodowej, opraw oświetleniowych, obuwia. Nabiera znaczenia elektronika i systemy informatyczne. Pomimo tego, że płace w sektorze handlowo-usługowym należą do najniższych, to praca w tym sektorze dominuje w województwie i w Zielonej Górze. Przyczyną (moim zdaniem) jest brak nowoczesnej firmy produkcyjnej, gdzie płace są dużo wyższe. W Zielonej Górze widać brak inwestora strategicznego, wiodącego, który przyczynił by się do rozwoju gospodarczego i wzrostu płac. Obecnie mieszkańcy podejmują pracę w nisko opłacanym sektorze handlu i usług lub administracji, bo innych miejsc pracy nie ma zbyt dużo. Sytuacji w Zielonej Górze zapewne nie poprawia ekspansja zagranicznych sieci dyskontowych, które rozwijają się kosztem małych rodzinnych sklepów. Rozwój tzw. dyskontów przyczyni się do likwidacji w większości polskiego handlu i polskich producentów żywności. W kraju sprawy mają się zgoła inaczej. Przybywa miejsc pracy w nowoczesnych firmach produkcyjnych. W porównaniu z początkiem ubiegłego roku zatrudniły one o 8% więcej pracowników. Czego nam trzeba w Zielonej Górze? Nowoczesnej firmy produkcyjnej. Kondycja polskiej gospodarki jest dobra, trzeba to wykorzystać. 2. Kiedy w okolicy centrum Zielonej Góry powstaną przynamniej dwa parkingi wielopoziomowe, które w dużym stopniu mogą przyczynić się do ożywienia naszej starówki? Brak możliwości zaparkowania samochodu w okolicy centrum miasta, spowodowany zajęciem wszystkich dostępnych miejsc parkingowych przez auta osób pracujących w centrum jest jedną z przyczyn stagnacji starówki. Bez likwidacji tego problemu, ani manager deptaka, ani p. Brodzik nie pomogą.“

 

Radny p. Grzegorz Hryniewicz:

 1. Prośba o zmianę czasu sygnalizacji świetlnej. Czas trwania zielonego światła dla pieszych na krzyżówce 1-go Maja z ul. Długą. Idąc od strony rynku w stronę więzienia trzeba przejść przez dwie wysepki. Czas świateł nie wystarcza, aby przejść całe przejście, brakuje 5 sekund. Rozpoczynając zejście z drugiej wysepki (po dwóch krokach) zapala się czerwone światło, a chwilę później samochody mają zielone i zaczynają trąbić na pieszych, którzy nie zdążyli zejść z pasów. Proszę o interwencje w tej sprawie.
 2. Wielokrotnie zwracali się do mnie zaniepokojeni mieszkańcy w sprawie przejścia dla pieszych przy CRS. Proszę o zamontowanie na tym przejściu sygnalizacji świetlnej „Na żądanie”.
 3. Proszę o zamontowanie progów zwalniających przy ul. Studzianki. Znajduje się tam Przedszkole nr 20. Osoby przejeżdżające samochodami nie stosują się do zasad ruchu drogowego. Jeżdżą szybko, co może doprowadzić do sytuacji niebezpiecznych.
 4. Wydział komunikacji. Dwa okienka mają najwięcej petentów dot. to rejestrowania pojazdów, wymiany tablic itp. Mieszkańcy muszą czasami czekać po kilka godzin. Czy można zmienić organizację funkcjonowanie tego urzędu zwiększając do trzech okienek (o jedno okienko więcej), tak żeby zmniejszyć czas oczekiwania?

Radny p. Jacek Budziński:

 1. Panie Prezydencie. Proszę odpowiedzieć pisemnie na poniższe pytania, o których zadanie   poprosiła mnie Pani Stanisława Fórmanowicz.
 2. Jaką funkcję pełniła Stanisława Fórmanowicz w Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zielonej Górze? (chodzi o okres od 1 stycznia 2013 roku do 17 czerwca 2013 roku).
 3. Kto doprowadził do bałaganu i do sytuacji, że ludzie czekali na komisję po 7-8 miesięcy w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności?
 4. Kto zwolnił S. Fórmanowicz z pracy w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności?
 5. Jak został dostarczony wniosek o wydanie orzeczenia J. Kubickiego do Miejskiego Zespołu ? Kto w końcu ten wniosek dostarczył? Dlaczego wniosek nie został wysłany np. pocztą lub dlaczego nie został złożony w wyodrębnionym do tego celu Punkcie Informacyjnym Zespołu. Tam się składa wnioski, to jest punkt podawczy.
 6. Dlaczego Zygmunt Stabrowski przyjechał z wnioskiem i wszedł do mojego gabinetu – ja nie byłam w tym czasie listonoszem, tylko p. o Przewodniczącego i Sekretarza Zespołu? To ja zajmowałam się kierowaniem wniosków na komisje tj,. składy orzekające.
 7. Dlaczego Przewodnicząca Miejskiego Zespołu p. E. Niekrasz-Lisiewicz, wnioskując do prezydenta J. Kubickiego, podaje przyczynę odwołania, powołując się na nieprawomocne wystąpienie pokontrolne NIK-u ?
 8. Dlaczego w dniu 17 czerwca 2013 r. wręczono S. Fórmanowicz wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy, na podstawie którego zmniejszono bezpodstawnie wynagrodzenie prawie o połowę, praktycznie do najniższej krajowej ?
 9. Dlaczego nie przestrzegano zapisów w ww. wypowiedzeniu dot. pełnienia funkcji sekretarza do końca września, w rezultacie dopiero od 1 października 2013 r. miałam pełnić funkcję inspektora, a ja już w dniu 28 czerwca otrzymałam nowy zakres obowiązków dla inspektora i został skierowana do obsługi komisji jak to miało miejsce w 1997 roku?
 10. Dlaczego nie zaproponowano S. Fórmanowicz innego stanowiska np. Przewodniczącego Zespołu – był wakat po odwołaniu K. Makarowicza, a ona jako jedyna w zespole spełniała warunki, posiadała największe doświadczenie w Zespole i tę funkcję w okresie 2009 – 2011 pełniła wzorowo (do 31 czerwca 2011)? W tym okresie zespół funkcjonował bez zastrzeżeń (stanowisko organu nadrzędnego w Gorzowie). W tym okresie zespół posiadał optymalne wskaźniki, przy stosunkowo niewielkim budżecie i niskim koszcie wydania 1 orzeczenia – wydał największą ilość orzeczeń (na przestrzeni kilkunastu lat) i zachowana była terminowość wydawanych decyzji – ustawowy termin 30 dni.
 11. Czy Prezydent J. Kubicki wie, że dzień przed zwolnieniem tj. 22.10.2013 r. S. Fórmanowicz powiadomiła Inspekcję Pracy w Zielonej Górze o mobbingu w Zespole?
 12. Czy Prezydent J. Kubicki wie o tym, że to S. Fórmanowicz w Miejskim Zespole (…) w okresie od stycznia do maja 2013 r. praktycznie wyprowadziła zespół z zaległości po Krzysztofie Makarowiczu?
 13. Kiedy Prezydent J. Kubicki otrzymał zalecenia Wojewody p. Jana Świrepo do odwołania Krzysztofa Makarowicza z funkcji Przewodniczącego Zespołu w związku z przeprowadzoną kontrolą doraźną i oceną negatywną dla zespołu?
 14. Dlaczego w maju 2013 r. dzwoniono do S. Fórmanowicz z Urzędu Miasta i pytano „Dlaczego nie odwołaliście do tej pory K. Makarowicza z funkcji Przewodniczącego Zespołu ?”
 15. Dlaczego w związku z powyższym Prezydent J. Kubicki nie odwołał K. Makarowicza przez kolejnych 6 miesięcy (dzięki czemu K. Makarowicz mógł pobierać w tym okresie wyższe świadczenia, za co zapłacili podatnicy) i tym samym nie wykonał zaleceń swojego zwierzchnika wojewody?
 16. Dlaczego na stanowisko Przewodniczącego Miejskiego Zespołu została powołana p. Elżbieta Niekrasz-Lisiewicz, dotychczasowy referent (z najniższego stanowiska awansowała na stanowisko najwyższe tj. przewodniczącego zespołu – odpowiednik dyrektora),która nie spełniała podstawowego kryterium na stanowisko przewodniczącego, a mianowicie nie posiadała w dniu powołania min. 5 letniego okresu zatrudnienia ogółem. Ten wymóg wynika z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników MOPS- u w Zielonej Górze?
 17. Dlaczego nie dokonano wyboru Przewodniczącego Miejskiego Zespołu (…) w ramach konkursu?
 18. Za co Krzysztof Makarowicz odwołany z funkcji przewodniczącego otrzymał w dniu 18 listopada 2013 roku nagrodę z okazji „Dnia Pracownika Socjalnego” w wysokości 700 zł. Skoro K. Makarowicz był taki dobry, dlaczego Kubicki mówi w Radiu Zielona Góra, że już nie pracuje?
 19. Czy Prezydent J. Kubicki posiada wiedzę od kogo w okresie od 1 sierpnia 2011 roku do 31 grudnia 2012 roku była wynajęta siedziba dla Powiatowego Zespołu?
 20. Kiedy było wydane pierwsze orzeczenie dla J. Kubickiego ?
 21. Kto zaniósł wniosek Prezydenta J. Kubickiego w 2008 roku do Powiatowego Zespołu, jak długo czekał J. Kubicki na komisję i orzeczenie? Kto dostarczył J. Kubickiemu orzeczenie, czy był obecny na komisji i jaką decyzję otrzymał ?
 22. Czy Prezydent J. Kubicki stawił się na komisji w dniu 18 lutego 2013 roku w powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Świebodzinie ?
 23. Kto pisał odwołanie za Prezydenta J. Kubickiego w dniu 27 lutego 2013 roku? Czy były naciski i kto naciskał aby takie odwołanie za J. Kubickiego napisać ?
 24. Dlaczego Prezydent J. Kubicki nie odpowiedział na prośbę Pani S. Fórmanowicz z września 2013 roku dotyczącą spotkania?
 25. Kto dostarczył wniosek Zygmunta Stabrowskiego do Powiatowego Zespołu w listopadzie 2006 roku ? Czy Pan Z. Stabrowski był na komisji ? Jaki dostał stopień? Czy w listopadzie 2006 r. prezydentem był J. Kubicki?
 26. Skoro zgodnie z definicją osoba niepełnosprawna w stopniu znacznym wymaga całodobowej opieki pielęgnacyjnej w związku z całkowitą niezdolnością do samodzielnej egzystencji i wymaga opieki osoby drugiej może być zatrudniona w magistracie jako doradca prezydenta?
 27. Czy panowie radni A. Brachmański i A. Bocheński posiadają orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy/Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Zielonej Górze ?
 28. Kolejne pytania dotyczą tej samej sprawy i o zadanie ich poprosił mieszkaniec Zielonej Góry. Prosił o odpowiedzi na piśmie.
 29. Pan Prezydent twierdzi, że odwołał panią Fórmanowicz ze stanowiska sekretarza, dla dobra zespołu, bo działał źle. Dlaczego więc nie odwołał Pan natychmiast Krzysztofa Makarowicza, przewodniczącego zespołu, który wg prawa odpowiada za całą pracę zespołu? Wojewoda, po kontroli, nakazał odwołać pana Makarowicza w grudniu 2012 r. tymczasem Pan, Panie Prezydencie odwołał go dopiero w czerwcu 2013r. Dlaczego działał Pan na szkodę zespołu?
 30. Dlaczego nie odpowiedział Pan na list pani Fórmanowicz, który urzędniczka wysłała do Pana jesienią 2013 r. na Pana domowy adres? Urzędniczka żaliła się na mobbing, wskazywała błędy w pracy zespołu. Dlaczego Pan nie chciał poznać skali problemu?
 31. Dlaczego w czerwcu 2013r. powołał Pan na stanowisko przewodniczącego miejskiego zespołu orzekania o niepełnosprawności najniższego rangą pracownika? Czy naruszył Pan prawo, bo kandydatka nie miała wymaganego 5-letniego stażu pracy? Czy tu także zależało Panu na dobru zespołu?
 32. Kto w Pana imieniu i gdzie złożył w 2013r. wniosek o przyznanie Panu grupy niepełnosprawności? Proszę podać datę. I przedstawić dowody potwierdzające Pana słowa.
 33. Czy nakazał pan wicedyrektor Zborowskiej, by dopilnowała sprawę napisania odwołania od decyzji świebodzińskiego zespołu orzekania o niepełnosprawności w pana sprawie? Kto ją pisał w Pana imieniu? Kiedy Pan ją złożył? I czy osobiście? Jeśli nie, to jaką drogą? Czy może Pan to udokumentować?
 34. W latach 2008- 2013r. miał Pan orzeczoną umiarkowaną grupę niepełnosprawności. Z jakich przywilejów oprócz karty parkingowej Pan korzystał?
 35. Czy korzystał Pan w tych latach 2008-2013 z dodatkowych 10 dni urlopu wypoczynkowego? Czy wymieniał Pan zaległy urlop na ekwiwalent?
 36. Czy korzystał Pan w latach 2008-2013 z przywileju krótszego dnia pracy?

III. Kolejne zadaję w imieniu przedstawicieli Ruchu Miejskiego Obywatele. Proszę o odpowiedź na piśmie.

 1. Czy można poprawić jakość udostępnionych map studium i miejscowych planów (część graficzna) poprzez udostępnienie części graficznej tych dokumentów do tworzonego właśnie nowego geoportalu jako warstwę?
 2. Czy można udostępnić na BIP wcześniejsze wersje studium?
 3. Ile jeszcze działek w dolinie Gęśnika ma być przeznaczonych do sprzedaży? Chodzi o teren pomiędzy Sulechowską a Batorego?
 4. Czy można uaktualnić dane dotyczące decyzji na wycinki drzew ponieważ ostatnie dane są z września 2014? W takiej sytuacji łamana jest ustawa o dostępnie do informacji publicznej.
 5. Czy można umieścić na BIP dane o decyzjach na wycinkę drzew tak, aby były łatwe do znalezienia ponieważ teraz jest to bardzo ukryte i bez podania namiaru nie możliwe do odnalezienia ?
 6. Jak prezydent wytłumaczy fakt, że podczas wydawanie warunków zabudowy na oś. Braniborskim nie wzięto pod uwagę zapisów w studium? Prawo tego nie nakazuje, jednak zaleca. Studium to duży koszt dla budżetu miasta, czy nie była to niegospodarność?
 7. Dlaczego miasto nie skorzystało z projektu zagospodarowania Placu Pocztowego? Projekt za około 100 tys. złotych i od 8 lat leży w szufladzie.
 8. Jak prezydent zamierza zorganizować zarządzanie zielenią miejską w nowej Zielonej Górze? Czy nadal będzie to jedna pani ogrodnik Agnieszka Barczyk, pracownik ZGKM? Wiemy już, że nie będzie to gremium prof. Grejnerta, jak było we wcześniejszych odpowiedziach.
 9. Dlaczego na podstronie na BIP, o konsultacjach społecznych nie ma regulaminu konsultacji społecznych? Czy i dlaczego do tej pory miasto nie posiada uchwały Rady Miasta w sprawie konsultacji społecznych?
 10. Czy dziennikarze obywatelscy mogliby dostać możliwość publikowania w samorządowym informatorze publicznym jakim jest Łącznik Zielonogórski, finansowanym z budżetu miasta(450 tys. zł rocznie)? Skoro Łącznik Zielonogórski jest finansowany z pieniędzy podatników dlaczego jest tylko wyłącznie narzędziem propagandy magistratu wykorzystywanym do kampanii politycznej, a nie głosem mieszkańców?
 11. Kto personalnie podjął decyzję o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu od UZ w przypadku działki przy Wieży Braniborskiej, terenu przy ul. Prostej i działki przy ul. Wyspiańskiego?
 12. Dlaczego, biorąc pod uwagę zapisy w studium nie zrobiono w tych trzech przypadkach szerokich konsultacji społecznych?
 13. Czy jeśli będą kolejne takiego typu grunty do sprzedaży , miasto również nie będzie brało pod uwagę zapisów w studium?
 14. Pan Zbyszko Stojanowski-Han poprosił o zadanie poniższego pytania.

Panie Prezydencie, 7 kwietnia zeszłego roku powołana przez pana Komisja ds. Realizacji Form Przestrzennych w Zielonej Górze jednogłośnie poparła ideę i potrzebę budowy pomnika Patrona Miasta w Zielonej Górze. Kiedy można spodziewać się złożenia stosownej uchwały do Rady Miasta? Niedługo minie już 15 miesięcy. Pomnik Bachusa nie musiał tak długo czekać na podjęcie stosownej uchwały. Zgodnie z ustaleniami pomnik Patrona Miasta miałby powstać w 2016 roku, a trzeba ogłosić jeszcze konkurs.

 1. Kolejne pytania zadaję w imieniu mieszkańca nieusatysfakcjonowanego odpowiedziami na jego pytania zadane na poprzedniej sesji Rady Miasta.
 2. Panie Prezydencie zadałem Panu pytanie czy to prawda iż MOSiR zatrudnia 165 pracowników . Nie dostałem na to pytanie wiążącej odpowiedzi, wręcz przeciwnie był unik, podobnie z pytaniem o wykaz etatów w MOSiR wraz z podaniem imiennej obsady tych etatów. Twierdzi Pan, iż nie może tego zrobić, bo to łamie ustawę o ochronie danych osobowych. Ponawiam pytanie skierowane do Pana osobiście twierdząc, iż w tym przypadku mija się Pan jako Prezydent z   prawdą , albo sam łamie Pan ustawę podając na stronie internetowej nazwiska i pełnione funkcje przez V-ce Prezydentów i Naczelników Wydziałów, a także umieszczając na drzwiach referatów Urzędu Miasta nazwiska pracowników i pełnione przez nich funkcje. W związku z tym, proszę o wiążącą odpowiedź i wykaz na piśmie.
 3. Jeszcze raz proszę o podanie składu komisji przetargowej dot. budowy hali tenisowej.
 4. Ponawiam jeszcze raz pytanie o panów uczestniczących wraz z Panem w meczach w Kołobrzegu i ich uczestnictwo biznesowe w uprzednio zadanych pytaniach tj. przetargi lub usługi na rzecz Miasta niewymagające przetargu.
 5. Bardzo proszę o pełne odpowiedzi na zadane pytania jak przystało na Prezydenta Miasta.
 6. Proszę Panią Wiceprezydent Wioletę Haręźlak o zapoznanie się z poniższą propozycją utworzenie w Zielonej Górze mocnego ośrodka szachowego pod szyldem KUŹNIA SZACHOWYCH TALENTÓW. Oczywiście wiąże się to z koniecznymi na ten cel nakładami finansowymi, dlatego proszę o ustosunkowanie się do poniższej propozycji. „Nauczcie dzieci grać w szachy, a o ich przyszłość możecie być spokojni” – Paul Morphy (amerykański szachista, nieoficjalny mistrz świata w latach 1858–1884) „Szachy posiadają rzadko spotykaną właściwość: Dzieci je lubią, pomimo że szachy są dla nich dobre!” (źródło: Internet) Nauka gry w szachy sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dziecka (http://www.szachista.npx.pl/viewpage.php?page_id=5); Kształci pamięć, umiejętność abstrakcyjnego i logicznego myślenia, rozwija wyobraźnię przestrzenną (świetne przygotowanie do lekcji matematyki!). Dlatego też wpływa na rozwój intelektu, zwiększa aktywność umysłową, rozbudza twórcze zdolności. Szachy zawierają przy tym wiele elementów wychowawczych. Uczą odwagi i odpowiedzialności za własne decyzje. Dziecko staje się bardziej cierpliwe, wytrwałe i w pełni panuje nad sobą. Szachy uczą je pokory: dziecko wie, że nie wszystkie jego decyzje są słuszne (w myśl powiedzenia, że nie ma na świecie szachisty, który wygrałby wszystkie swoje partie). Dzięki temu obiektywizmowi wzrasta u niego szacunek do przeciwnika i samego siebie, a samo potrafi stosować w życiu zasadę „fair play”. Wykształcone w ten sposób cechy umysłu i charakteru objawiają się nie tylko przy szachownicy. Efekty widać już we wczesnej edukacji dziecka. Objawia się to umiejętnością koncentracji nad zagadnieniem, łatwością zapamiętania szczegółów, czy szybkością w dotarciu do prawidłowego rozwiązania problemu. Szachy to ogromna inwestycja w umysły naszych dzieci! W Zielonej Górze od ponad dziesięciu lat szachy rozwijają się bardzo dynamicznie a liczba grających w nie dzieci – młodych zielonogórzan – rośnie wręcz lawinowo. Popularność szachów w naszym mieście wynika między innymi z prowadzonych rokrocznie wielu turniejów szachowych organizowanych w ciągu dekady w Zielonej Górze, które pozwoliły uzyskać młodym ludziom kwalifikacje szachowe w postaci kategorii szachowych. Młodzi zielonogórscy szachiści biorą także aktywny udział, z wieloma sukcesami na koncie, w turniejach szachowych ogólnopolskich i międzynarodowych, gdzie mają możliwość grać nawet z arcymistrzami szachowymi. W organizację zielonogórskich imprez szachowych zaangażowany jest arcymistrz Juri Zezulkin, trener mistrzów Polski i znakomity szachista. Dofinansowując organizację zielonogórskich turniejów szachowych w ramach działania „Zielonogórska kuźnia szachowych talentów” możemy sprawić, że nasze miasto wzmocni szachową pozycję na sportowej mapie kraju pogłębiając swój wizerunek zielonogórskiego zagłębiem szachowego. KUŹNIA SZACHOWYCH TALENTÓW Sekcja szachowa Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dwójka” przy Gimnazjum nr 2 w Zielonej Górze.

Sekcja zamierza zorganizować w roku szkolnym 2015/2016: a) pięć (w odstępie dwumiesięcznym) Kwalifikacyjnych Turniejów Szachowych dla uzdolnionych szachowo uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych, b) prowadzić w Gimnazjum nr 2 Wakacyjną Szkółkę Szachową dla zainteresowanych rozwojem szachowym uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych na różnych poziomach zaawansowania w postaci regularnych zajęć szachowych, c) utworzyć Międzyszkolną Reprezentację Szachową złożoną z zawodników będących uczniami szkół podstawowych i gimnazjalnych, z ich aktywnym udziałem w turniejach szachowych o randze lokalnej, ogólnopolskiej oraz międzynarodowej.

Koszty turniejów szachowych, prowadzenia zajęć szachowych oraz udziału w turniejach szachowych:

 • Nagrody na Kwalifikacyjne Turnieje Szachowe w postaci (2500 zł):
 • książek szachowych
 • pucharów, medali oraz okolicznościowych dyplomów szachowych
 • długopisów i pocztówek o tematyce szachowej
 • programów szachowych
 • Katering na Turnieje Szachowe (1500 zł), w tym:
 • woda, napoje
 • słodycze: ciastka, paluszki
 • herbata, cukier, kawa, mleko (dla opiekunów)
 • Wynagrodzenia sędziów i trenerów szachowych (5000 zł) za:
 • prowadzenie Kwalifikacyjnych Turniejów Szachowych
 • prowadzenie regularnych zajęć szachowych z uczniami na różnym poziomie zaawansowania
 • Koszty pobytu zawodników, transportu i opłat związanych z uczestnictwem w turniejach szachowych o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym (11000 zł):
 • Mistrzostwa Miasta w szachach klasycznych i szybkich
 • Mistrzostwa Województwa Juniorów w Szachach
 • Liga Szachowa
 • Uczestnictwo w międzynarodowych turniejach szachowych organizowanych przez Klub Szachowy w Cottbus (Niemcy)
 • Arcymistrzowski Turniej Szachowy „Konik Morski Rewala 2016”

VII. Kierowcy ze wschodniej części miasta poprosili mnie o interwencję w dwóch sprawach. Jedną już kiedyś przedstawiałem. Chodzi o zjazd ze skrzyżowania Lwowska-Pogórna w stronę os. Pomorskiego. W godzinach szczytu kolejka samochodów potrafi sięgać przejścia dla pieszych na ul. Lwowskiej przy Biedronce. Sam skręt jest bardzo niebezpieczny , gdyż jednocześnie zielone światło mają samochody i piesi. Potrzebna jest korekta algorytmu sygnalizacji świetlnej, aby ten zjazd upłynnić i uczynić bezpieczniejszym dla obu stron. Druga sprawa dotyczy studzienek kanalizacyjnych od skrzyżowania Lwowska-Podgórna w stronę os. Pomorskiego. Minęło ponad dwa lata od remontu Szosy Kisielińskiej i studzienki od wspomnianego powyżej skrzyżowania aż do Zespołu Szkół Akademickich zaczynają się zapadać. Kierowcy proszą o interwencję i ich naprawę, taką jak w przypadku kilku innych studzienek na Szosie Kisielińskiej.

VIII. Na moje pytania z poprzedniej sesji Rady Miasta otrzymałem następujące odpowiedzi:

Do Urzędu Miasta rocznie wpływa około 400 wniosków o usunięcie drzew i krzewów. Na przestrzeni 10 lat jest to około 4000 spraw, które trzeba przejrzeć. Część dokumentów jest zarchiwizowana, ponieważ przedmiotowe sprawy – zgodnie z instrukcją kancelaryjną i archiwalną – winny być archiwizowane do 5 lat. W związku z tym, że wszystkie decyzje wydawane na wycinkę drzew przez Biuro Ochrony Środowiska od 2007r. umieszczone są na stronie BIP Urzędu Miasta Zielona Góra, proszę o podanie konkretnych spraw. W związku z tym, proszę o konkrety w sprawie usunięcia drzew i krzaków na działce przy Wieży Braniborskiej, sprzedanej przez UZ prywatnemu inwestorowi.

 1. Na poprzedniej sesji Rady Miasta poprosiłem o wykaz ofert terenów obejmujący lata 2010-2015, a dotyczący propozycji prawa pierwokupu tych terenów przez Miasto. Z których z nich Miasto skorzystało, z jakich nie skorzystało oraz dlaczego? Miałem otrzymać odpowiedź w późniejszym terminie, maksymalnie do 10 czerwca. Nie otrzymałem do dzisiaj i dlatego ponawiam prośbę.
 2. Prośba do przewodniczącego Rady Miasta w imieniu pana         . Proszę podać termin uroczystej sesji Rady Miasta, podczas której nastąpi wręczenie tytułu honorowego obywatela dla jego ojca. Pan Bartosz mieszka i pracuje za granicą i musi znać wcześniej ten termin, jeżeli chce wziąć urlop, aby móc reprezentować zmarłego ojca. Proszę również o informację czy planuje Pan rozpoczęcie procedury nadania ulicy lub rondu imienia ojca pana               ?
 3. Pani Sekretarz przekazuję materiały i prośbę Pani dotyczące mieszkania przy ul. Klementowskich 8/6. Proszę o pisemne ustosunkowanie się do nich.

XII. W imieniu pani             składam interpelacje dotyczącą dotacji dla organizacji pozarządowy z terenu byłej gminy. Obiecano nam organizacjom pozarządowym z terenu byłej gminy, że w tym roku 2015 dostaniemy dotację w wysokości najlepszego roku z ostatniej kadencji rady gminy, czyli u mnie 2011 r. (około 95 tyś. zł), W tym roku dostałam 8 tys. zł na festyn, 20 tys. zł na Głogów (turnus rehabilitacyjny dla dorosłych),13 tys. zł na Dźwirzyno (dla seniorów) i złożyłam projekt na wyjazd dzieci na dwa tygodnie na wyjazd nad morze. W projekcie prosiłam o dotację w wysokości 37 tys. (my nie mamy tyle kadry aby z dziećmi jechać, dlatego korzystamy z pomocy firmy). Była gmina przez 7 lat dawała nam dotację na tak zorganizowany wypoczynek. Dostałam tylko 10 tys. zł. My nie mamy możliwości dołożenia tej brakującej kwoty. Na ostatniej sesji rady dzielnicy, przybył pan prezydent Kubicki, był też wiceprezydent Kaliszuk. Ja na koniec sesji powiedziałam, że mówię w imieniu smutnych dzieci z Ochli, które już zapisywały się na wyjazd nad morze. W końcu było obiecane, że dostaniemy te pieniądze, przynajmniej w tym roku. Chciałam napisać dwa projekty aby przeznaczyć pieniądze dla dzieci. Prezydent jak mnie wysłuchał, to powiedział, że nic o tym nie wiedział. Pytał czy pisałam jakieś odwołanie i powiedział, że ktoś się do mnie odezwie się w poniedziałek. Nic takiego się nie stało.

XIII. Prośba mieszkańców os. Leśnego w dwóch sprawach. Na skrzyżowaniu ul Modrzewiowej i Świerkowej na oś. Leśnym załatano wybój tj. dziurę w nawierzchni jezdni piaskiem z pobocza. Trawa i szczaw na poboczu ul. Wojska Polskiego i Świerkowej jest wysoka na ok. 1m. Mieszkańcy proszą służby miejskie o interwencję.

XIV. Poniżej jest zestaw pytań, które mieszkańcy Zielonej Góry prosili, abym zadał Panu Rektorowi Uniwersytetu Zielonogórskiego. Uprzejmie proszę o skierowanie ich do sekretariatu Pana Rektora, celem udzielenia odpowiedzi na piśmie.

Pytania mieszkańców dotyczące os. Zacisze do Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego: UZ wystąpił z wnioskiem w dniu 3.04.2014,15.04.2014, 17.06.2014 i 23.07.2014 o wydanie warunków zabudowy do UM. Decyzja o warunkach zabudowy została wydana 9 września 2014, czyli po rozstrzygnięciu przetargu.

 1. Czy zdaniem Pana Rektora nie nastąpiło zawężenie podmiotów dopuszczonych do udziału w przetargu tylko do takich, którzy wiedzieli jaka zostanie wydana decyzja dot. warunków zabudowy?
 2. Czy przed wystawieniem do przetargu przedmiotowych nieruchomości były prowadzone rozmowy z przedstawicielami miasta? Z kim? Czy to nie było tak, że to Miasto było inicjatorem sprzedaży tych nieruchomości konkretnemu inwestorowi, gwarantując jednocześnie wydanie odpowiednich warunków zabudowy? Czy w trakcie tych rozmów padło nazwisko dewelopera, który ostatecznie nabył tą nieruchomość?
 3. Przetarg na działki przy ulicy Prostej rozstrzygnięto 28.07.2014 a pierwsza warunkowa umowa notarialna została zawarta dopiero 13.05.2015 r. po protestach mieszkańców? Co oznacza, że umowa ta ma charakter warunkowy? Jakich warunków ma dotyczyć?
 4. Czy i kiedy została wpłacona kwota 5 100 000 zł na rzecz UZ przez p. Jarząbka (stosownie do rozstrzygnięcia przetargu)?
 5. UZ wystąpił z wnioskiem 03 i 15.04.2014, 17.06.2014 oraz 23.07.2014 o wydanie warunków zabudowy do UM. Decyzja o warunkach zabudowy została wydana 9 września 2014, czyli po rozstrzygnięciu przetargu. W związku z tym, prosimy o zadanie pytania: Czy zdaniem Rektora UZ nie nastąpiło zawężenie podmiotów dopuszczonych do udziału w przetargu tylko do takich, którzy wiedzieli jaka zostanie wydana decyzja dot. warunków zabudowy?

Pytania dotyczące os. Braniborskiego.

 1. Czy konsultował Pan Rektor sprawę sprzedaży działki z władzami uczelni (senatem)? Jeżeli nie, to dlaczego nie konsultował Pan Rektor sprzedaży działki z profesorami? A jeśli było inaczej, to proszę podać z kim z władz uczelni konsultował Pan te decyzje.
 2. Pomijając aspekt społeczny sprzedaży tego gruntu, czy uczelnia sprzedając teren za 419 tys. zł nie działała na swoją niekorzyść? Bowiem sprzedano grunt za rażąco niską cenę, jako działkę rekreacyjną. Czy UZ nie mógł wnieść o ustalenie warunków zabudowy dla tego terenu i sprzedać działkę po „cenie deweloperskiej”?

Pytania dotyczące działki przy ul. S. Wyspianskiego (teren byłego Miasteczka Ruchu Drogowego).

 1. Czy ta działka została już wystawiona przez UZ na sprzedaż i z jakim skutkiem?
 2. Jaką cenę chciał UZ uzyskać ze sprzedaży tej działki i z czego ona wynikała?
 3. Czy rzeczywiście UZ odstąpił od sprzedaży tej działki?

Proszę przedstawić lokalizację potencjalnych działek i gruntów należących do UZ lub tych, którymi zawiaduje i przeznaczonych do sprzedaży.

 1. Proszę odpowiedzieć na poniższe pytania, o zadanie których prosili mnie mieszkańcy miasta, a dotyczących decyzji zwalniających za opłaty za wycinkę drzew.
 2. Na jakiej podstawie prawnej w decyzji Prezydenta Miasta Zielona Góra DR-OS.6131.629.2014.KR RISS2728260 z dnia 19.01.2015r. odroczono termin uiszczenia opłaty w kwocie 383 476,29 zł za usunięcie siedmiu drzew na Wzgórzu Braniborskim z opcją umorzenia po trzech latach powyższej kwoty, po dokonaniu nasadzeń?
 3. Jakim osobom prawnym lub fizycznym Prezydent Miasta Zielona Góra odroczył termin uiszczenia opłat za wcinkę drzew z opcją umorzenia tychże kwot w okresie ostatnich 3 lat w odniesieniu do kwot powyżej 50 000 zł? Proszę o przekazanie kserokopii stosownych decyzji.
 4. W odniesieniu do Pana Leszka Jarząbka oraz jego firmy Przedsiębiorstwo Budowlane EKONBUD FADOM L.E. Jarząbek spółka jawna proszę o udzielenie informacji dotyczącej wszelkich zwolnień, umorzeń i odroczeń płatności na rzecz Miasta Zielona Góra. Proszę o przekazanie kserokopii stosownych dokumentów, a w szczególności dotyczących wycinki drzew.

Radny p. Paweł Wysocki: Panie Prezydencie, czy istnieje możliwość, aby strażnicy miejscy przypilnowali porządku w okolicy targu przy ul. Owocowej w dni targowe. Chodzi tu o interwencję wobec kierowców parkujących w miejscach niedozwolonych. Wiem, że strażnicy miejscy pracują od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 22:00, a problem z parkującymi pojawia się wczesnym rankiem oraz w sobotę targową. I tu kolejne pytanie, czy w ramach współpracy z Policją, można poprosić o patrole porządkowe w godzinach od 6:00 oraz w soboty. Przedstawiany problem dotyczy przede wszystkim mieszkańców wieżowców przy ul. Owocowej oraz okolicznych kamienic. Często, kiedy mieszkańcy wyjeżdżają rano do pracy, nie mogą się wydostać ze swojego osiedla. Klienci oraz handlarze parkują gdzie popadnie, często blokując cały ruch drogowy, przez co mieszkańcy osiedla spóźniają się do pracy. Między wieżowcami parking jest tylko dla mieszkańców, jednak obowiązujący zakaz nie jest respektowany przez przyjezdnych, auta stoją również na przejściach dla pieszych oraz w miejscach utrudniających ruch. Patrole policji i straży miejskiej, które odbywałyby się zawsze cyklicznie w dni targowe, zapewne przyuczą źle parkujących do stosowania się do przepisów drogowych. Proszę o odpowiedź, jakie są możliwości wysłania tam patroli służb porządkowych.

Radna p. Bożena Ronowicz:

 1. Wracam do pytania zadanego na ostatniej sesji. Pytałam: na jakiej podstawie prawnej osoby trzecie z poza Urzędu Miasta ingerują w przetarg na budowę ścieżek rowerowych? Odpowiedź Prezydenta Miasta: przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej na budowę ścieżek rowerowych są zgodne z prawem. Ja nie pytałam o ocenę tej procedury, ale o podanie aktów prawnych, na podstawie których następuje ustalenie warunków przetargowych wg oczekiwań osób trzecich.
 2. Jakiej wysokości wydatki związane z tworzeniem i działalnością zespołu ds. orzekania                         o niepełnosprawności pokrywane są ze środków budżetu państwa, a w jakiej z budżetu naszego, zielonogórskiego samorządu? Proszę o podanie danych finansowych od momentu, kiedy Miasto Zielona Góra przejęło Zespół z rozbiciem na wynagrodzenia członków zespołu, wydatki administracyjne. Mieszkańcy pytają, jak można sobie załatwić sobie kartę parkingową czy orzeczenie o niepełnosprawności bez stawiania się osobistego na komisję ds. orzekania o niepełnosprawności?
 3. Na jakiej podstawie prawnej osoba nieuprawniona (nie jest wykazana w KRS) dysponuje                   od marca 2015 r. środkami finansowymi Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży „Promyk”?
 4. Dlaczego w programie dzisiejszej sesji nie ma projektu uchwały dotyczącego statutu dla przedszkola przy ul. Szczekocińskiej?
 5. Dlaczego na stronie miejskiego Hospicjum w BIP-ie są nieaktualne dane, np. stary skład Rady Społecznej Hospicjum, gdzie przewodniczącą była pani radna Jolanta Danielak? Podobno powołany został zastępca dyrektora ds. medycznych? Jeśli tak, to w jakim trybie? Kiedy był ogłoszony konkurs?
 6. Mieszkańcy i urzędnicy miejscy pytają się czy i kiedy została wyremontowana łazienka                         do kąpieli dla najwyższych urzędników UM przy Podgórnej 22? Jednocześnie                                     nie przypominam sobie, żeby w Urzędzie Miasta przy Podgórnej była przygotowana przewijalnia
  i kącik do zabawy dla dzieci, z którymi przychodzą rodzice do magistratu. Warto zabezpieczyć jeszcze w budżecie 2015 środki na ten cel. Wzorem niechaj będzie Urząd Dzielnicy Targówek w Warszawie. Czy można liczyć, że takie miejsca w różnych budynkach Urzędu zostaną przygotowane?

Radny p. Kazimierz Łatwiński:

 1. Proszę o wyjaśnienie w sprawie wycięcia kilku hektarów lasu dębowo – sosnowego przy ul. Amelii gdzie, jako Rada Miasta, przyjęliśmy, a potem obroniliśmy przed sądem, cały plan zagospodarowania przestrzennego przewidujący dla tego obszaru przeznaczenie rekreacyjno – sportowe. Mówię o dzielnicy rekreacyjno – sportowej obok Hotelu Leśnego. Na zapleczu stadionu przy ul. Sulechowskiej w pobliżu Hotelu Leśnego wycięto las dębowy i sosnowy. Według niepełnych informacji wiem, że inwestor dostał decyzję o wycince drzew wartych około 3 milionów złotych i zobowiązał się, że zamiast zapłaty tej kwoty, w ciągu kilku lat przeprowadzi nasadzenia kompensacyjne. Ta decyzja przewiduje nasadzenie wielu szlachetnych gatunków. I jak na sesji inauguracyjnej zapytałem pana prezesa Jarząbka, czy nie mógłby ograniczyć tych wycinek, to powiedział, że przecież na środku kortu tenisowego nie będzie mógł utrzymywać drzew. Więc domyślam się, że przeznaczenie rekreacyjno – sportowe z jakimiś kompensacjami – nasadzeniami wartościowych drzew, jest tam przewidziane. Mieszkańcy niestety są bardzo zaniepokojeni i obawiają się, że wbrew artykułowanej przez nich woli, powstanie tam osiedle mieszkaniowe. Czy to jest prawda? Proszę rozwiać moje wątpliwości. Jeżeli ma tam powstać obszar rekreacyjno – sportowy, to żeby nie narastały jakieś nieporozumienia, proszę przedstawić wizualizacje tego obszaru. Jakie tam będą obiekty, czy oprócz kortów będą tam inne obiekty sportowe, jak ten obszar będzie wyglądał? Czy wbrew stanowisku mieszkańców powstałoby tam jakieś osiedle?
 2. Proszę o naprawienie ławek w Parku Sowińskiego, ponieważ większość ławek jest zdewastowana. Ten park jest w opłakanym stanie, jeśli chodzi o ławki. Warto byłoby dostawić jeszcze ławkę pomiędzy restauracją grecką a ulicą Kraszewskiego (pasaż pieszy). Również rewitalizacji wymaga zbiornik retencyjny. Nawet kaczki uciekły z niego. Chyba nie tak to kiedyś wyglądało.
 3. Chcę zapytać o efekty rozmów, które odbyły się w ubiegłym tygodniu w Warszawie ze spółką PKP PLK w sprawie przedłużenia tunelu kolejowego w stronę Zatorza w stronę Parku Przemysłowego, Zastalu i Adlemedu, i w sprawie przebudowy tunelu pod torami kolejowymi w ciągu ulicy Batorego. Prosimy o informowanie nas na bieżąco, jakie są efekty i jakie są ustalenia, kiedy te inwestycje będą zrealizowane?
 4. Chcę zapytać o możliwość wykorzystania zdolności i umiejętności studentów w różnych akcjach i działaniach w śródmieściu Zielonej Góry, również na deptaku, w warunkach ładnej pogody. Przecież często są to muzycy, którzy pięknie grają na instrumentach, to są plastycy, którzy mogą wiele wnieść do wizerunku śródmieścia Zielonej Góry i deptaka, w zamian za granty, które są tak potrzebne temu wydziałowi.

Radny p. Tomasz Sroczyński:

 1. Pytanie do Zastępcy Prezydenta Miasta p. Dariusza Lesickiego – proszę podać konkretny termin wykoszenia trawy przy drogach i posprzątania dróg po zimie na terenie Dzielnicy Nowe Miasto, Dodam, że należy się również zająć trawą i chwastami rosnącymi w ciągach pieszo-rowerowych.
 2. Rondo przy obwodnicy Starego i Nowego Kisielina – Racula i Stary Kisielin na terenie Dzielnicy Nowe Miasto jest bardzo zarośnięte. Było bardzo piękne, gdy je oddawano, teraz jest w opłakanym stanie.
 3. Do Zastępcy Prezydenta Miasta p. Krzysztofa Kaliszuka. Jakie są plany inwestycyjne względem kąpieliska i akwenów po obu stronach ul. Botanicznej, czyli tzw. Dzikiej Ochli?

Radny p. Zbigniew Binek:

 1. Czy jest możliwość, aby z karty Zgranej Rodziny mogły korzystać osoby, które nie mają stałego meldunku w Zielonej Górze, ale pracują i rozliczają się z podatku w naszym mieście? Obecnie spora grupa osób (m.in. studenci) dokładają się do budżetu miasta, a nie mogą korzystać z tego przywileju. Takie rozwiązanie może być zachętą do wyboru Zielonej Góry, jako miejsca płacenia podatków. Potwierdzony PIT uprawniałby do złożenia wniosku o kartę Zgranej Rodziny.
 2. Czy w ramach środków na bieżące utrzymanie i naprawę małej architektury, można przeprowadzić naprawę (remont) chodnika przy ulicy Truskawkowej i Poznańskiej? (Departament Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej).
 3. Czy jest możliwe przycięcie topoli przy ulicy Truskawkowej i Krępowskiej w tych miejscach, gdzie stwarzają one zagrożenie dla zdrowia i życia? Obecnie podczas wichur i burz drzewa te stanowią ogromne niebezpieczeństwo dla mieszkańców domów położonych w niewielkiej odległości od nich. Pielęgnacja topoli powinna polegać na takim przycięciu, aby wysokość drzewa nie była większa od odległości do najbliższego zabudowania.
 4. Czy w ramach budżetu obywatelskiego jest możliwość wydzielenia projektów związanych z oświatą? Grupy inicjatywne zgłaszają, że ich lokalne projekty (potrzeby) nie mają szans konkurować z takim podmiotem, jakim jest szkoła.

Radna p. Eleonora Szymkowiak:

 1. Proszę o zbadanie stanu okolicy parkingu na zapleczu Sfinksa. Nie przemawia do mnie argument, że ten część terenu nie należy do Miasta, ponieważ Miasto zbiera tam opłaty za parkowanie samochodów. Należy naprawić ok. 8 m zniszczonego chodnika. Są tam zagrażające bezpieczeństwu dziury, które należy zlikwidować.
 2. Czy ZGKiM może posprzątać mały parczek przy prokuraturze, gdzie parkowane są samochody. Na terenie tym panuje bałagan – proszę posprzątanie.
 3. Proszę o skoszenie wysokiej trawy przy ul. Słowackiego.
 4. Proszę o rozważenie zmiany szyb odsłaniających zabytkowe mury na konstrukcję szklanego stożka – obecnie nie można niczego przez nie zobaczyć.
 5. Prośba do pana Sikory – o dotrzymanie słowa i wizytę u mieszkanki domu przy ul. Sikorskiego 86, samotnej matki niepełnosprawnej i chorej dziewczynki. – Publicznie obiecał, że pójdzie tam z urzędnikami i porozmawia, zobaczy, jak można pomóc.
 6. Kiedy zostanie wyremontowana miejska część Ochli? Jest lato i ludzie chcą z niej korzystać.
 7. Czy pan prezydent mógłby zdyscyplinować radnych ze swojego klubu? Chodzi o zachowanie na sesji rady. Nikt nie zauważa, że niektórzy radni przychodzą na pół godziny i wychodzą, a mają czas na konferencje prasowe, wielkie promowanie siebie i dokładanie innym. Myślę, że tak nie powinno być. Może, Panie Przewodniczący, należy sprawdzać obecność?

Radna p. Grażyna Jaskólska:

Panie Prezydencie, jeden z mieszkańców byłej Gminy Zielona Gora zwrócił się do mnie z prośbą o podjęcie działań mających na celu włączenie do grona Honorowych Obywateli Miasta Zielona Góra osób, którym taki tytuł został nadany przez ówczesną Radę Gminy Zielona Góra. Taki projekt uchwały złożyłam w Biurze Rady Miasta. Myślę, że łącząc się, Miasto powinno przyjąć schedę po decyzjach podjętych przez byłą gminę i prosiłabym, żeby Pan Prezydent znalazł jakąś formułę przyjęcia tych Honorowych Obywateli, jako obywateli Zielonej Góry.

Radny p. Marcin Pabierowski:

 1. Na jakim etapie są prace związane z opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zielona Góra? Kiedy będzie gotowy ten dokument?
 2. Panie Prezydencie proszę o informacje, na jakim etapie jest przejecie gruntów przez Miasto na osiedlu Olimp pod realizacje zadania pn.„Budowa boiska wraz z placem zabaw przy ul. Stefana Batorego (Ogrodnictwo)”?
 3. W imieniu mieszkańców osiedla Leśnego proszę o skoszenie trawy, w tej chwili jest ona bardzo długa wpływa to na wizerunek, wygląda bardzo nieestetycznie.
 4. W imieniu mieszkańców proszę o informacje kiedy zostaną wykonane prawoskręty z następujących ulic:
 • z Elektronowej w Energetyków,
 • z Węgierskiej w Wyszyńskiego,
 • z Francuskiej w Wojska Polskiego,
 • z Zachodniej w Łużycką.
 1. Pytanie w imieniu mieszkańców ulic – Sulechowskiej, Amelii i Zielonogórskiego Stowarzyszenia Ekologiczno-Turystycznego. Rozpoczęto prace na byłem terenie Aquareny związane
  z usunięciem drzewostanu – prace przygotowawcze. Co dalej z terenem? Czy teren ten pozostanie terenem o funkcji rekreacyjno – sportowej?
 2. Czy można uszczelnić wjazdy na starówkę? Ostatnio byłem świadkiem rajdu pana od lokalu „Cztery róże dla Lucienie” prywatnym samochodem. Czy zezwolenia na wjazd na starówkę wydawane są dla konkretnych pojazdów, czy dla właścicieli lokali? Sytuacja była niebezpieczna?
 3. W imieniu mieszkańców zwracam się o zabezpieczanie tego prozaicznego zbiornika wód opadowych – sadzawki w Łężycy – ul. Budowlanych. Stanowi on potencjalne niebezpieczeństwo dla dzieci, które bawiąc się na brzegu, wchodzą do brudnej, kwitnącej i zanieczyszczonej wody. Czy nie można inaczej profesjonalnie rozwiązać metody odprowadzania wód opadowych poprzez np.: studnie chłonne, odprowadzenie jej w bezpieczne miejsce nie pod okna mieszkańców?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radny p. Tomasz Nesterowicz:

 1. Szyba ekspozycyjna. Mieszkaniec zauważył, że stan szyby uniemożliwia oglądanie tego, co jest w środku. Zaproponował formę piramidy wykorzystywaną w innych miastach, która uniemożliwi wchodzenie na miejsce ekspozycji i pozwoli na oglądanie wnętrza, niezależnie od warunków atmosferycznych.
 2. Budżet obywatelski. Zgłosili się przedstawiciele stowarzyszeń, twierdząc, że budżet przestaje być obywatelski, gdyż finansowane są z niego zadania zgłaszane przez miejskie jednostki, np. oświatowe. Sugerują, aby w budżecie obywatelskim znalazły się przede wszystkim podmioty niebędące podmiotami miejskimi. Gdy startuje szkoła, inne podmioty nie mają szans, a szkoły powinny być budżetowane w normalnym trybie z budżetu Miasta, a nie korzystać z rozwiązań przeznaczonych dla mieszkańców.
 3. Park Piastowski. Czy istnieje możliwość, aby na terenie Parku Piastowskiego, w miejscach, gdzie znajdują się schody, zamontować barierki, żeby umożliwić ludziom starszym korzystanie z nich, niezależnie od warunków atmosferycznych.
 4. Czy istnieje możliwość, aby autobus linii nr 80 dojeżdżał do Liceum Ogólnokształcącego nr 1.
  Z jakiego powodu zrezygnowano z tego rozwiązania?
 5. Czy istnieje możliwość stworzenia miejsc parkingowych w ciągu ul. Ptasiej? Mieszkańcy zgłaszają, że miejsc parkingowych jest tam za mało.
 6. Skatepark na osiedlu Pomorskim. Czy istnieje możliwość ogrodzenia siatką części placu przeznaczonej dla najmłodszych dzieci i zamontowanie bramki, aby uniemożliwić wyprowadzanie psów na tym terenie i wbieganie dzieci starszych, które również z placu korzystają?

Radny p. Marek Budniak:

 1. W których zielonogórskich szkołach odbywały się konkursy na dyrektorów? Proszę o wykaz zwycięzców tych konkursów.

Radny p. Adam Urbaniak:

 1. Sytuacja targowiska przy ul. Owocowej jest bardzo trudna w kontekście miejsc parkingowych, dlatego chcę podziękować panu prezydentowi i urzędnikom, ponieważ już wcześniej zgłosiłem problem ewentualnej zmiany organizacji ruchu i zwiększenia liczby miejsc parkingowych i to się już dzieje. Natomiast, aby sprawę rozwiązać bardziej systemowo, pytam o możliwość rozważenia zagospodarowania bądź zakupu od osoby prywatnej terenu przy ul. Przemysłowej, nazywanego Starą Octownią, jako miejsce parkingowe. Jest to teren zaniedbany i niezabudowany – ruina. Przeznaczenie tego miejsca na cele parkingowe służyłoby nie tylko odwiedzającym targowisko, ale rozwiązałoby w jakiś sposób problem dot. parkowania w tej części miasta. Gdyby była taka możliwość, proszę o podanie kosztów, które wiązałyby się z ewentualnym wykupem i wykonaniem tego parkingu.
 2. Dotyczy dzierżawy przy ul. Ochli. Dochodzą mnie głosy, że jest tam nowy dzierżawca, który wykonuje tam grodzenia, co uniemożliwia mieszkańcom dostęp do wody i do polany, która była powszechnie użytkowana przez odwiedzających Dziką Ochlę. Chciałbym to zweryfikować. W związku z tym, proszę o przedstawienie podpisanej umowy dzierżawy, po to, żeby ewentualnie zacząć analizę tego, czy działania dzierżawcy są zgodne z zawartą umową, czy nie.

4. Pytanie do Prezydenta Miasta, proszę również o uwagę przewodniczącego Komisji Do Spraw Rodziny. W naszym zielonogórskim szpitalu rodzice przebywający razem z dziećmi w czasie ich hospitalizacji ponoszą opłaty za możliwość nocowania. Proszę o ustalenie, czy takie opłaty są pobierane i jaki to jest rząd wielkości, ponieważ wydaje mi się, że dobrym rozwiązaniem byłoby, gdyby Miasto, które przecież wspiera szpital, zwiększyło…, chociaż w formie pomocy, po to, żeby z tych opłat zrezygnować.

Radny p. Robert Sapa:

 1. Dziękuję dyrekcji MZK za uruchomienie połączenia nocnego z Dzielnicą Nowe Miasto. Wiem, że to pierwszy krok. Jednak połączenie samego Drzonkowa i Ochli nie rozwiązuje problemów mieszkańców innych części Nowego Miasta – Przylepu, Łężycy, Nowego Kisielina, proszę więc, aby również z nimi uruchomić połączenia nocne weekendowe – z soboty na niedzielę.
 2. Proszę o interwencję, aby pasażerowie linii kolejowych wiedzieli, że są już w Zielonej Górze, ponieważ do tej poty istnieją tablice z nazwami miejscowości – Przylep, Stary Kisielin, a nie ma tablicy z nazwą Zielona Góra. Już najwyższy czas zwizualizować granice Zielonej Góry.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share Button

Przeczytaj też:

uchwały2

Pytania radnych z XX sesji Rady Miasta

Pytania zadane w porządku obrad XX sesji Rady Miasta Zielona Góra kadencji 2015-2018.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *