UC5TzvG96aw0MAIYHPZN4NEg
Interpelacje i zapytania radnych (XXIX sesja RM)

Interpelacje i zapytania radnych (XXIX sesja RM)

Pytania i interpelacje radnych zadane w dniu 02.02.2016 podczas XXVIII sesji Rady Miasta kadencji 2015 – 2018.

Wersja wideo z zapisu punktu sesji Rady Miasta:

Pytania i interpelacje w wersji pisemnej:

Radna p. Bożena Ronowicz:

 1. Jaka jest wartość kontraktu Zespołu Rehabilitacji „Promyk” z LOW NFZ na świadczenia zdrowotne w poradni neurologicznej dla dzieci na rok 2016 i jaki procent kontraktu tegorocznego Zespół Promyk wykonał w tym zakresie do dnia 23 lutego 2016 roku i dlaczego?
 2. W protokole kontroli doraźnej z dnia 26 października 2015 roku przeprowadzonej w Zespole Rehabilitacji Promyk, Lubuski Urząd Wojewódzki wskazał na nieprawidłowości w działalności Promyka. Pani dyrektor Biniszkiewicz w zastrzeżeniach złożonych do otrzymanego protokołu oświadczyła m.in. że w dniu 22 września 2015 roku nadal zlecane były przez lekarzy badania EEG dla dzieci i nadal te usługi były rozliczane z podwykonawcą – czyli lekarzem Markiem Biernatem. Proszę o wyjaśnienie jacy lekarze w Promyku we wrześniu zlecali badania na EEG skoro od 1 lipca poradnia neurologiczna już nie była czynna i żaden lekarz w Promyku nie miał uprawnień do wystawiania takich skierowań? I ile tych badań zlecono oraz na jaką kwotę
  Biernatowi po zamknięciu poradni w Promyku.
 3. NFZ wskazał dyrektorowi Promyka 1.01.2016r roku jako ostateczny termin na przywrócenie udzielania świadczeń dzieciom w poradni neurologicznej dla dzieci. Dlaczego p. dyrektor do dnia dzisiejszego nie zastosowała się do tych zaleceń? Jakie przychody Promyk mógł uzyskać z NFZ w całym okresie zaprzestania działalności przez p. dyrektor Biniszkiewicz, tj. od 1 lipca 2015 roku do dnia dzisiejszego?
 4. Proszę o udzielenie informacji na jakim etapie postępowania sądowego jest spór Prezydenta Miasta z reprezentacją nauczycieli zielonogórskich przedszkoli niepublicznych. Proszę o podanie kwoty roszczenia wraz z odsetkami oraz czasu za który to roszczenie precyzują właściciele zielonogórskich przedszkoli. Kiedy będzie ostateczna decyzja sądu?

Radny p. Grzegorz Hryniewicz – kto jest odpowiedzialny z opróżnianie notorycznie przepełnionych koszy na śmieci znajdujących się na Dzikiej Ochli? Czy można coś z tym zgłaszanym przez mieszkańców problemem zrobić?

Radny p. Kazimierz Łatwiński:

 1. Rozpoczęta budowa przy ul. Nowej, w miejscu, gdzie znajdował się zburzony zakład przetwórstwa spożywczego. Proszę o podzielenie się informacją, jeśli nie dziś, to w ciągu tygodnia, czy w tym miejscu powstanie jakiś obiekt, np. sklep? Mieszkańcy mają wrażenie, że trwa tam budowa, która nie jest właściwie oznaczona.
 2. Co Miasto może zrobić, aby pomóc związkowi tenisowemu, aby hala zyskała funkcję umożliwiającą uprawianie przez młodzież sportu wyczynowego?

Radny p. Tomasz Nesterowicz:

 1. Pismo Rady Osiedla „Piastowskiego”, które zostanie przekazane Prezydentowi Miasta: „Rada Osiedla „Piastowskie” Z.S.M. w Zielonej Górze zwraca się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie powodu wycinki drzew na terenie obecnego parkingu przy ul. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” (pętla MZK). Pan Prezydent na spotkaniu z Radą Nadzorczą Z.S.M. w dniu 27.11.2014 r. jednoznacznie zapewnił o woli pozostawieniu parkingu do dalszego użytkowania przez mieszkańców osiedla. Na osiedlu już obecnie brakuje miejsc parkingowych, na wspomnianym terenie znajdowało się około stu miejsc parkingowych. Mieszkańcy są zaniepokojeni możliwością likwidacji parkingu, bez jakiejkolwiek formy uprzedniego poinformowania o takim zamiarze społeczności lokalnej. W przypadku likwidacji w/w miejsc parkingowych Rada Osiedla wnosi prośbę do Pana Prezydenta o zrekompensowanie utraconych miejsc parkingowych poprzez wytyczenie i wybudowanie nowych, na terenach będących w dyspozycji Miasta. Jednocześnie składamy zapytanie, czy w przypadku, gdyby teren parkingu był przeznaczony pod realizację inwestycji, pętla autobusowa MZK przylegająca do parkingu pozostanie na swoim miejscu?
  W przypadku zmiany jej lokalizacji prosimy o wskazanie nowego miejsca.”
 2. Slajd – pomnik Stepana Bandery w Iwanofrankowsku. Przekazał informacje uzyskane od starszego mieszkańca Zielonej Góry o zbudowaniu w Iwanofrankowsku – mieście partnerskim Zielonej Góry – pomnika Stepana Bandery. Wyraził przekonanie, że nie musi przypominać faktów historycznych dot. Rzezi Wołyńskiej i działalności UPA. Przekazał, że mieszkaniec oczekuje od Prezydenta Miasta „działań przystających Polakowi i patriocie”.

Radny p. Jacek Budziński:

 1. Mieszkaniec Zielonej Góry zwrócił się z następującym wnioskiem, w sprawie monitoringu na rondach. Dotyczy zmiany organizacji ruchu na Rondzie Rady Europy oraz Rondzie im. Stefana Batorego. Zwracam się z wnioskiem do Rady Miasta o ustanowienie monitoringu, którego docelowym zadaniem będzie identyfikacja kierowców sprawiających zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego na rondach im. Stefana Batorego oraz Rady Europy oraz wyciągania względem nich konsekwencji. Wniosek swój motywuję tym, że coraz częstszym zjawiskiem na w/w skrzyżowaniach jest nagminne niedostosowanie się do znaków drogowych poziomych jak i pionowych. Kierowcy, pomimo oznakowania, wjeżdżają na rondo z nieodpowiedniego dla dalszego kierunku jazdy pasa, natomiast zaraz po wjeździe na rondo nie zajmują odpowiedniego dla siebie pasa na skrzyżowaniu i zajeżdżają drogę prawidłowo włączającym się do skrzyżowania o ruchu okrężnym kierowcom, stwarzając przy tym niebezpieczną sytuację i ryzykując kolizję. Monitoring na w/w skrzyżowaniach przy współpracy z zielonogórską policją mógłby zmienić ten stan rzeczy, winowajcy zostaliby ku przestrodze ukarani, by inni uczestnicy ruchu poruszający się po tych skrzyżowaniach mogli czuć się bezpiecznie. Bardzo proszę o odniesienie się do mojego wniosku podczas najbliższej sesji Rady Miasta Zielona Góra.
 2. Podczas spotkania z mieszkańcami w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Nad Doliną jeden z uczestników wspomniał, że za wycięcie 5 drzew na tym terenie, które kolidowały z jego budową na działce, którą nabył, miasto wyliczyło opłatę w wysokości 200 tys. zł. Po jego interwencji zamieniono ją na natychmiastową zapłatę i na nasadzenia. W związku w tym faktem proszę o wykaz, którzy wnioskodawcy zostali zwolnienie z obowiązku uiszczenia opłat za wycinkę drzew w Zielonej Górze, a którzy nie i na jakie kwoty, w latach 2010-2016 (z uwzględnieniem od 1 stycznia 2015 roku terenu byłej gminy). Proszę również o informację gdzie i za jakie kwoty zostały w tym czasie wykonane nasadzenia, do których zobowiązano zwolnionych z opłat za wycinkę drzew inwestorów. Co się stało z drzewem pozyskanym z wycinki przy ul. Urszuli, na działce po byłej Aquarenie?
 3. Proszę prezydenta Kubickiego, aby za pośrednictwem urzędników wystąpił do generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z prośbą o przekazanie planów/schematu/wizualizacji montażu nowych ekranów dźwiękochłonnych wzdłuż S3, od istniejącego wiaduktu nad torami kolejowymi, do wiaduktu łączącego os. Śląskie z Raculką. Mieszkańcy osiedli Śląskiego, Pomorskiego, Raculki i działkowcy są ciekawi, gdzie i kiedy one będą montowane oraz jakiej będą wysokości. Właściciele działek domagają się nie tylko montażu ekranów ale także budowy porządnego ogrodzenia, które zostało zniszczone podczas prac ziemnych i likwidacji kilku działek pod potrzeby budowy drugiej nitki S3. Proszę prezydenta i urzędników o ustosunkowanie się do tych dwóch spraw i udzielenie informacji oraz pomocy.
 4. Proszę ustosunkować się do poniższego problemu poruszonego przez mieszkańca Zielonej Góry. Wiadomo, że nasze miasto jako Gmina Zielona Góra ma swoje udziały we wszystkich budynkach wspólnot mieszkaniowych w postaci wszystkich lokali komunalnych znajdujących się w tych budynkach, a zarządzanych przez prywatnych Zarządców i miejską firmę budżetową jaką jest ZGKiM. Dlatego proszę powiedzieć jak to jest, że Miasto Zielona Góra jako udziałowiec wydaje publiczne pieniądze dwa razy finansując te same remonty? Na przełomie 2014-2015 roku prywatny Zarządca w imieniu wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Krasickiego 9-15 w Zielonej Górze wykonała remont budynku polegający na termoizolacji z remontem istniejących balkonów włącznie zaciągając na ten cel kredyt. Natomiast w roku bieżącym zaciąga nowy kredyt na 20 lat na sumę 500000 tys. zł na nowy remont balkonów polegający na zburzeniu starych już wyremontowanych balkonów w zeszłym roku, a postawienie nowej konstrukcji balkonowej, gdzie średnio jeden balkon ma kosztować 7000 tys. zł. W błoto zostają wyrzucone publiczne pieniądze za remont istniejących już balkonów tzn. naprawa płyty balkonowej, położenie nowych płytek balkonowych, czyszczenie i malowanie balustrady itd. Do tego dochodzi odremontowanie zniszczonej nowej elewacji, malowanie jej itd. Natomiast budynki komunalne od wojny nie mogą się doczekać na remont.
 5. Poniższe pytania wynikają z rozmów z właścicielami agencji obrotu nieruchomościami, którzy zgłosili się do mnie. Proszę o informację czy prawdą jest, ze po wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Zielona Góra i ustanowieniu prawa pierwokupu na rzecz miasta wszystkich nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji, sprzedający nieruchomości muszą mieć na to zgodę/ zaświadczenie z Urzędu Miasta? Jeżeli tak, to czy można to zmienić, gdyż jest to niepotrzebne komplikowanie i tak już uciążliwej procedury sprzedaży i może odbić się na rynku nieruchomości?

Radny p. Andrzej Brachmański:

 1. Jakie działania podjęły i mają zamiar podjąć władze miasta, aby ukrócić proceder jeżdżenia po deptaku w ciągu dnia między godz. 1000 a 1800, zwłaszcza przez firmy kurierskie?

Radny p. Marcin Pabierowski:

 1. Pytanie dot. Strefy Aktywności Gospodarczej – zapisów w planie miejscowym. Jest tam informacja o odległości 20 metrów od drzewostanu. Skąd ta odległość? Warunki techniczne mówią o
  12 metrach. Mówię to w tym kontekście, że zmniejsza to powierzchnię użytkową i atrakcyjność inwestycyjną tych działek.
 2. Kiedy będzie przedstawiony na Radzie Miasta plan na Osiedle Leśne? Czy jest już gotowy i jaka jest chronologia dalszych działań, jeśli chodzi o plan na Osiedlu Leśnym?
 3. Czy są prowadzone prace, chodzi o sporządzenie planu na Osiedlu Olimp?
 4. Na jakim etapie są teraz inwestycje, jeśli chodzi o ścieżkę od Osiedla Leśnego do Osiedla Zacisze? To jest zadanie niewygasające i ten termin ucieka, a jest już marzec.
 5. Pytanie dot. wykonania boiska na Osiedlu Olimp. Jaka jest chronologia dalszych działań, kiedy będzie ta inwestycja wykonana?

Radny p. Piotr Barczak:

 1. Mieszkańcy ul. Wiśniowej, przy termomodernizowanych budynkach, też w ubiegłym roku, interweniowali w urzędzie. Pytają, kiedy ewentualnie będzie możliwa wymiana nawierzchni chodnika? Tam jest nieduży odcinek, który należałoby zrealizować. Kiedy ten odcinek zostanie wyremontowany?
 2. Mieszkańcy proszą o wymianę nawierzchni ulicy przy ul. Tuwima. Pismo w Urzędzie Miasta było złożone już w roku 2009. Chodzi o budynki mieszkalne przy przedszkolu nr 30. Ten teren od lat pięćdziesiątych nie był modernizowany i jest w bardzo złym stanie. Kiedy jest możliwa wymiana tego terenu? Prosiłbym o modernizacje tej nawierzchni w tym roku.
 3. Wzdłuż ulicy Bułgarskiej rośnie dużo wysokich, wiekowych topoli, które bardzo mocno pylą. Są one w złym stanie, do tego tzw. posusz należałoby przyciąć, gdyż zagraża także przechodniom. Przy podmuchach wiatru spadają tam potężne gałęzie. Ta ulica jest wyłączona z ruchu i głównie korzystają z niej rowerzyści i piesi. Jakby była możliwość, to prosiłbym o interwencję ze strony magistratu, gdyż jest to w gestii Miasta, aby przyciąć te drzewa.

 

Share Button

Przeczytaj też:

plac czecvhowski

Powstanie plac Teatralny ze sceną

– Jak przyszedłem tutaj do pracy, to marzyło mi się, żeby ten teren, za teatrem, ...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *